Условия продажи

Müügitingimused

Käesolevad reisiteenuste müügi üldtingimused on reisibüroo BT Agency OÜ ja Kliendi vahelise suhtluse aluseks ning teeninduse tüüptingimusteks. Reisibüroo teeb need tingimused soovi korral kättesaadavaks kõigile Klientidele. Reisibüroost reisiteenuseid broneerides või ostes aktsepteerib Klient kõiki siintoodud tingimusi, mis kujutab endast lepingut Reisibüroo ja Kliendi vahel.

Müügitingimuste objektiks on kõik Reisibüroo pakkumises, kinnituses või arves loetletud teenused. Pakkumise ja/või tellimuse Kliendipoolne aktsepteerimine ja/või kinnitamine suuliselt, kirjalikult või elektrooniliselt, samuti arve osaline või täielik tasumine on võrdsustatud Kliendipoolse allakirjutamisega lepingule. Kliendipoolset allkirja pole vaja. Sama kehtib ka kogu muu sama tellimuse/pakkumise kohta käiva informatsiooni ja/või tingimuste kohta, mida Reisibüroo on Kliendile teatanud suuliselt ja/või kirjalikult või mida Kliendil oleks võimalus olnud Reisibüroo käest enne tellimuse lõplikku kinnitamist küsida.

Reisibüroo on reisiettevõtja, kes korraldab ja vahendab reisiteenuse lepinguid ja sõlmib neid reisiteenuse osutaja nimel. Reisiteenuste osutajateks antud tingimuste mõistes on transpordiettevõtted, majutusasutused, kindlustusfirmad, reisikorraldajad jne. Iga taoline reisiteenuste osutaja on kehtestanud oma reeglid tellimuste muutmise ja tühistamise kohta. Reisibüroo järgib täies ulatuses nende poolt kehtestatud tingimusi, millest Reisibüroo informeerib klienti ning mille järgselt on nende täitmine kliendile kohustuslik. Reisibüroo ei vastuta teenuse osutaja poolt kehtestatud broneerimis-, müügi- ega annulleerimistingimuste eest.

Transpordipilet - kujutab endast lepingut reisiteenuse osutaja (transpordiettevõtte) ja Kliendi vahel. Veolepingu tingimused on ära toodud pileti vahelehtedel või tagaküljel. Soetades pileti, nõustub Klient automaatselt nende tingimustega. Erinevate transpordiettevõtete tingimused teatab Reisibüroo Kliendi soovil. Kliendipoolset allkirja pole vaja. Olemasoleva veolepingu Kliendi soovil muutmise või tühistamise võimalikkus sõltub konkreetse pileti hinnareeglitest. Ka juhul kui muutmine või tühistamine on lubatud, võib see olla seotud täiendavate trahvidega. Pileti muutmise eelduseks on vabade kohtade olemasolu. Soovitame piletimuutused vormistada võimalikult aegsasti, et vältida võimalike lisakulutuste teket. PS! Reisija nime muutmine ei pruugi olla võimalik ka muidu muutusi lubaval piletil.

Kindlustusteenus - kujutab endast lepingut kindlustusseltsi ja Kliendi vahel. Tavaliselt on kindlustusseltsi poolt esitatavad lepingutingimused poliisi vahelehel või tagaküljel. Soetades poliisi aktsepteerib kindlustusvõtja automaatselt neid tingimusi. Kliendipoolne allkiri ei ole vajalik. Kliendi reisi katkemise või ärajäämise, pagasi kadumise ning tervisehäirete ja/või õnnetusjuhtumite korral ei kompenseeri ei reisikorraldaja, transpordiettevõte ega reisibüroo ühtegi Kliendi poolt tekitatud lisakulutust. Selleks on reisi- ja/või pagasikindlustuse leping. Reisikonsultant soovitab, milline kindlustusliik on reisi jaoks sobiv. Reisi- ja/või pagasikindlustuse ostmata jätmise puhul võtab Klient endale kogu materiaalse vastutuse kõikide reisiga seotud juhtumite otseste ja kaudsete tagajärgede eest. Reisibüroo poolt müüdavad teenused ja tooted ei sisalda reisi-, ega pagasikindlustust, kui seda pole eraldi selgelt välja toodud. Kliendil puudub õigus nõuda Reisibüroolt kompensatsiooni oma ettenägematute kulude katteks juhul, kui nende kulude otsene ja vahetu tekitaja ning põhjustaja polnud Reisibüroo. Sama tingimus kehtib ka juhul, kui Reisibüroo pole eraldi pakkunud Kliendile kindlustuse ostmist muude müüdud teenuste juurde, ega selgitanud võimalikke, kindlustuse puudumisel tekkivaid, tagajärgi.

Paketireis - on reisikorraldaja poolsete broneerimis-, muutmis-, tühistamiseeskirjadega kombinatsioon transpordi-, majutus- ja muudest teenustest, mis on reisikorraldaja poolt liidetud ühtse hinnaga teenuseks. Ostes paketireisi aktsepteerib reisija automaatselt toodud tingimustega. Kliendil on kohustus enne tellimuse esitamist põhjalikult tutvuda nimetatud reisikirjelduse ja reisitingimustega ning vajaduse korral küsida selgitusi. Kliendipoolne allkiri pole vajalik. Paketireiside puhul tuleb broneerimisel tasuda reeglina ettemaks, mis arvestatakse maha reisi lõppmaksumusest. Samuti tuleb teatud arv päevi enne reisi algust tasuda kogu paketi maksumus. Nii broneerimisel toimuv ettemaks kui reisi kogusumma tasud on reisikorraldajatel erinevad, millest sõltuvalt saab vastava makse suuruse määratleda alles pärast lõplikku reisiplaani kinnitamist.

Majutusteenus - Broneeritud ja tasutud majutusteenusest loobumine võib kaasa tuua tühistamistrahvid. Trahvide suurus sõltub broneeringu annulleerimise ajast. Mida lähemal on teenuse kuupäev, seda suurem on trahvisumma, alates broneerimistasust kuni 100% majutusteenuse hinnast.

Teenustest loobumine.

Täielik või osaline äraütlemine kliendi poolt aktsepteeritud Reisibüroo teenustest ei ole reeglina võimalik ilma tühistustrahvita. Trahvimäärad sõltuvad peaasjalikult reisiteenuste osutajate tingimustest. Samuti jääb Reisibüroole õigus nõuda Reisibüroo poolt tehtud kulutuste ja Reisibüroole tekitatud kahju kompenseerimist (piletite ja paketireiside maksumused, tühistustrahvid jm. kulud) juhul, kui Klient loobub teenus(t)est. Konsulaadi poolt Kliendile viisa mitteväljastamist loetakse Kliendipoolseks reisi tühistamiseks ning sellest tulenevaid trahve Reisibüroo ei kompenseeri. Reisiteenuse tühistamisel tagastatav raha tagastatakse reaalselt maksnud Kliendile sama makseviisi kasutades millega reisibüroole vastava teenuse eest tasuti.

Reisibüroo vastutus.

Reisibüroo ei ole ühegi tema poolt müüdava teenuse vahetu osutaja, vaid volitatud edasimüüja. Sellest tulenevalt puudub reisibürool otsene vastutus teenuse ja/või toote tegeliku osutaja teenuse ja/või toote kvaliteedi ja kvantiteedi eest. Kui klient ei ole rahul osutatava teenuse ja/või tootega või ei vasta teenus reisibüroo poolt kliendile kaasa antud reisidokumentidele, tuleb kliendil esmalt esitada kaebus teenuse vahetule osutajale. Kui kaebusele reageeringut ei järgne või kui keeldutakse nõutavat teenust osutamast, peab klient hiljemalt seitsme päeva jooksul peale reisilt naasmist esitama kirjaliku avalduse Reisibüroole. Juhul, kui klient soovib kas reisibüroolt või reisibüroo kaudu saada kompensatsiooni saamata jäänud ja/või ebarahuldava teenuse eest, peab kaebusele lisama kviitungite ja/või arvete originaalid nende otseselt põhjendatud lisakulutuste kohta, mille eest soovitakse kompensatsiooni saada. Rahalised nõuded, millel puudub dokumentaalne alus ning mis pole otseselt seotud tekkinud kahjuga, ei kuulu kompenseerimisele. Viisateenuste osutamisel vastutab reisibüroo ainult vormistamise tehnilise külje eest, konsulaadi poolse viisa mitteandmise eest reisibüroo ei vastuta. Sel juhul jäetakse tagastamata ka konsulaartasu ning viisa teenustasu.

Dokumentide õigsus.

Peale reisidokumentide kättesaamist tuleb Kliendil viivitamatult kontrollida kõikide vajalike dokumentide olemasolu ning kõikide dokumentide ja viisade kuupäevade, nimede ja hindade õigsust. Avastatud puudustest tuleb Kliendil viivitamatult teatada Reisibürood. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata. Reisija peab jälgima, et tema reisidokumendid vastaksid kehtivale korrale. Iga riigi ainupädevuses on otsustada isiku lubamine või mittelubamine riiki.